Serveis

Direcció d’obra
Direcció d’execució d’obra

És l’agent que formant part de la Direcció Facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat del que s’edifica. 

Coordinació de Seguretat i Salut

És el tècnic que formant part de la Direcció Facultativa coordina l’aplicació de tots els principis generals de prevenció en matèria de seguretat i salut a l’obra.

El llibre de l’edifici

El llibre de l’edifici és el document que recull la història de l’edifici. Hi trobarem relacionats tots els agents que han intervingut en la seva construcció, totes les garanties i tota la documentació que fa referència a l’edifici.

Inspecció tècnica de l’edifici

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment.

Certificat Eficiència Energètica

La certificació energètica d’edificis proporciona informació útil a l’hora de comprar o llogar un habitatge. Permet que l’usuari pugui valorar les seves característiques energètiques, i conèixer la despesa energètica anual aproximada.

Cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Rehabilitació i Reforma d’Edificis

La rehabilitació i reforma és aquella acció constructiva que es realitza per a millorar alguna condició de la vivenda.

Redacció i gestió de projectes

Inclou totes les fases d’un projecte, des de la planificació, la redacció del projecte, on s’inclou memòria, plànols, pressupost, etc, la gestió d’aquest fins a resoldre tots els requisits del client.

Interiorisme

Considerem que l’interiorisme és l’art de dissenyar i decorar espais, tant interiors com exteriors. Tenim en compte l’espai, els materials, la construcció, la funcionalitat, etc i busquem l’equilibri per a poder ajudar al client en el seu projecte.